Sinonimoak

Orain arte EGAko azterketan ateratako sinonimoak lantzeko hiru jarduera mota prestatu ditugu:

 • 1-7: Testuinguruaren laguntzaz sinonimoak eman (flash).
 • 8-18: Ezkerreko zutabeko sinonimoak eskuinekoekin lotu (flash).
 • 19-23: Sinonimo-gurutzegramak.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

EGA 2005 eta 2006 azterketetan ateratako sinonimoak lantzeko ariketak:

 • 1-8: Ezkerreko zutabeko sinonimoak eskuinekoekin lotu.
 • 9-16: Testuinguruaren laguntzaz sinonimoa eman.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EGA 2003 eta 2004 azterketetan ateratako sinonimoak lantzeko ariketak:

 • 1-8: Ezkerreko zutabeko sinonimoak eskuinekoekin lotu.
 • 9-16: Testuinguruaren laguntzaz sinonimoa eman.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EGA-N ATERATAKOA SINONIMOA(K)

ABAGUNE: aukera, parada, egokiera
ADINA: beste, adinbat, bezainbeste
ADITZEN: ulertzen, konprenitzen, endelegatzen
ADORERIK: kemenik, indarrik
AHOBERO: harro, harroputz
AITABITXIA: Aita besoetako
AITZINEKOA: aurrekoa, aurretikoa, arteragokoa
AKASO: beharbada, apika, agian, ausaz
AKITUTA: nekatuta, indargetuta, unatuta
ALAFEDE: egiaz, benetan, zinez, alajainkoa, alajaina
ALBORATU: baztertu, utzi, saihestu, ekidin
ALDE: diferentzia, ezberdintasun, desberdintasun
ALTZOAN: magalean, galtzarrean, babesean
AMARRUEI: maltzurkeriei, azpikeriei
AMATATU: itzali, desagertu, iraungi
ANDANAK: taldeak, tropelak, piloak, pilak
ANTXETA: Kaio
ANTZEMAN: nabaritu, igarri, sumatu
APAR: bitsa, haguna
APETAK grinak, gutiziak, desirak, gurariak, nahiak, gogoak
ARATZ garbi, garden
ARBUIATZEN mesprezatzen, erdeinatzen, gaitzesten
ARGAL mehar
ARINDU: leundu, bigundu, samurtu
ARTAZIAK: guraizeak, aizturrak
ARTEZ: zuzen, zintzo, zorrotz
ASTRAPALA: zalaparta, azantza, zarata, harrabotsa
ATSEKABE: nahigabe, pena
AUKERARIK: abagunerik, egokierarik, erarik, paradarik
AURRERATU: irabazi, aurreztu, atera
AZANTZA: astrapala, zalaparta, zarata, harrabotsa
AZTORATZEN asaldatzen, larritzen, urduritzen, kezkatzen
BADAEZPADAKO: hala-holako, zalantzazko, hala-moduzko
BALDITU min hartu, harritu
BARE lasai, trankil, geldi
BARRUAK: erraiak, tripak, barneak
BAZTERRETAN urbazterretan, ertzetan, uhaldeetan
BEGIRAMEN begirune, adeitasun
BEHARKIZUNAK eginbeharrak, eginkizunak, betebeharrak, obligazioak
BEHINGOAN segituan, berehala
BERAN-BEREGI: nahita, apropos, berariaz
BERATU: bigundu, hunkitu
BEREBIZIKO: sekulako, egundoko, itzelezko, izugarrizko
BERRIZ: berriro, ostera, atzera
BETA: aukera, abagune, tenore
BIDENABAR bide batez
BILAUKERIA zitalkeria, ankerkeria, gaiztakeria
BIRRINDU: desegin, triskatu, txikitu, eraitsi
BISUTS: Apar, Bits
BURRUNBAK: zaratotsak, burrundarak, astrapalak, harrabotsak, danbotsak
DESTAINAK mesprezua, erdeinua
DIOSALIK agurrik, adiorik
DIRUDUN aberats
DOI-DOI ozta-ozta, juxtu-juxtu
DOITASUNA zehaztasuna
EBATSI ostu, lapurtu
EDIREN aurkitu, topatu, idoro, kausitu
EDOZELAN nolanahi, edonola, edozertara
EGINAHALETAN ahaleginetan, saioetan
EGOKITU aurkitu, gertatu, suertatu
EGOSKORRA burugogorra, kaskagogorra, setatia, setatsua
EGOZTEA leporatzea, aurpegiratzea, botatzea
EKIDITEN saihesten, galarazten
ELKORREAN lehorrean, idorrean, antzuan, agorrean
EMAN igaro, pasa
EMENDAKINIK zuzenketarik, aldaketarik
ERABAKIA ebatzia
ERALGITZEN gastatzen, xahutzen
ERBESTEKO atzerriko, kanpoko, deserriko
ERDEINUA destaina, mesprezua
ERDEINUA destaina, mesprezua
ERDIESTEKO lortzeko
ERDIETSIKO eskuratuko, lortuko
ERI gaixo
ERNEA argia, azkarra, zuhurra
ERRETXINAGO ipurterreago, petralago, haserreago, pipertuago, suminkorrago
ESKASTU urritu, gutxitu, murriztu, mehaztu
ESTAKURU aitzakia
ESTUTASUNA ezinegona, larritasuna, egonezina
ETSI amore eman, errenditu, atzera egin
EZAGUTU aitortu, eskertu
EZBAIRIK zalantzarik, dudarik
EZKILA kanpaia
FRANKO ugari, asko, anitz
GAILENDU nagusitu, nabarmendu
GAITZIK gaixotasunik, eritasunik
GALGARRIA hondagarria, hondamendia, kaltegarria
GANDUTU lausotu, lainotu, lurrindu, lurrundu
GATZATU odolbildu, opildu, mamitu
GELDO geldi, motel, ilaun, gogogabe, odolgabe, txepel, jabal, trankil, mantso, nagi
GERTU hurbil, hur, hurrean, aldean, ondoan, inguruan
GIBELEKO atzeko, atzealdeko
GOGOTIK gogoz, gogor, indartsu, erruz, franko, barra-barra
GOIBELDU tristatu, ilundu, atsekabetu, nahigabetu
GOMUTA oroitzapen, gogorapen, oroipen
GORESPEN gorapen, laudorio
HAGITZ oso, txit, arras, guztiz, erabat
HALABEHARRAK zoriak, patuak, zorteak
HALAMODUZKOA erdipurdikoa, kaxkarra, eskasa, hala-holakoa
HAUSNARKETA gogoeta, azterketa, pentsaketa, oldozketa, gogarte
HEGALERA albora, ertzera, bazterrera, aldamenera
HERABE lotsati, uzkur
HIGATU gastatu, ahitu
HITZARMENAK itunak, akordioak
HIZTUN berritsu, hitzontzi, eleketari, kalakari
HOGERLEKO duro
HONDARREKO bukaerako, amaierako, azkeneko
HORMATU izoztu, jelatu, leitu
IDORRAK lehorrak, agorrak, sikuak
IGURIKAN zain, aiduru
IMINTZIO keinu, zeinu, seinale
INAUSTEN kimatzen, mozten
INGUDE txingura
INONDIK ERE zalantza barik, duda gabe
IRAUNGI itzali, amatatu, desagertu, emendatu
IREKI zabaldu
IRMO gotor, sendo, finko, zindo, tinko
ISEKA burla, trufa, ihakin
ITSATSITA erantsita, atxikita, lotuta
ITZARRI esnatu, itzartu, iratzarri, atzarri
IZIOTU irazeki, piztu
IZUTU beldurtu, ikaratu
JABETZEKO ohartzeko, konturatzeko
JAGOLEAK zaindariak, begiraleak, guardiak, zaintzaileak
JAZO gertatu, suertatu, egokitu, agitu, pasatu
JORITASUNA ugaritasuna, oparotasuna
KALAPITA istilu, iskanbila, astrapala
KARRIKA kale, ibilbide
KATRAMILA nahaste, buruhauste, istilu, korapilo, arazo
KEMENIK adorerik, ausardiarik
KONPARATU erkatu, alderatu, parekatu
KURAIA kemena, ausardia, bipiltasuna, garra
LABAINKA irristaka
LAIDOZ irainez, mespretxuz, gutxiespenez
LAIOTZ ospel, itzaltsu, ainube, eguzkigibel, itzalpe
LAUDORIO goraipamen, gorespen, lausengu, losintxa
LAUDORIOTAN gorespenetan, gora(l)penetan, goraipamenetan
LAUSENGUKA losintxaka, laudorioka
LEI izotz, jela, izozte, izozketa
LIPAR une, momentu, ereti
LISKARRETAN istiluetan, iskanbiletan, gatazketan
LORRATZAK arrastoak, aztarnak, oinatzak
LOTSATI herabe, uzkur
MAINDIRE izara, mihise
MAKURRIK okerrik, txarrik, akatsik, hutsik
MALKARTSU aldapatsu, aldatsu
MANEATZEN atontzen, prestatzen, apaintzen, ontzen, gatzozpintzen
MANTA tapaki, burusi, estalki
MARRO tranpa, engainu, azpikeria, txerrikeria, iruzur
MASKAL ahul, motel, indarge, makal
METATU pilatu
MINGOTSA mikatza, garratza, ezatsegina
MOTEL ahul, eskas, urri, makal
NABARITU antzeman, igarri, sumatu
NAGUSIKI bereziki, batik bat, batez ere, gehienbat
NARDATUTA aspertuta, nazkatuta
NONBAIT antza, itxura, agi denez, sobra ere
ODOLBILDU odolbatu, beltzune, odoluri, ubeldura, ubelune
OHARTU konturatu
OHOREA ospea, fama, izena
OINAZEAK sufrimenduak, minak
ONDIKOTZ tamalez, zoritxarrez, damurik
ONURAK mesedeak, abantailak
ORATU heldu, atxiki, eutsi
ORDAINETAN truke, trukean, ordez
OSTENDURIK ezkutaturik, gorderik
OTARREAN saskian, otzaran, zestoan, sarean
OTZAN apal, umil, mantso
OZTA-OZTA juxtu-juxtu, doi-doi
PARADA aukera, abagunea, egokiera
PAREKOEKIN mailakoekin, berdinekin
PATUAREN halabeharraren, destinoaren
PILAREAK zutabeak, habeak, harroinak
PIPIAK sitsak
PLANTA itxura
PREST gertu, erne, pronto
SAIHESTU ekidin, aldendu, alboratu, baztertu, zokoratu
SEMEBITXIA seme besoetakoa
SESIOA liskarra, kalapita, iskanbila, istilua
SITSAK pipiak
SO EGITEA begiratzea, behatzea
SUMINDUTA haserretuta, muturtuta, amorratuta
SUNTSITU apurtu, txikitu, triskatu
SUSTRAITUA errotua, finkatua
TAMAINAN neurrian, proportzioan
TEMATI temoso, burugogor, egoskor, kaskagogor, muker, setati, setatsu, tematsu
TENOREA ordua, garaia, sasoia
TOKATU suertatu, egokitu
TRABA oztopo, eragozpen
TRIKIMAILUAK amarruak, iruzurrak,engainuak
TXILIOKA garrasika, oihuka, irrintzika, uluka
TXIRTXILATU hautsi, puskatu, birrindu, triskatu, txikitu
TXUNDITU harritu, liluratu
UMORE aldarte
URDURITASUNA ezinegona, artegatasuna, estutasuna, kezka, larritasuna, asaldura
URRIKO gutxiko, eskaseko
USU maiz, sarritan, askotan
UZKUR lotsati, herabe
UZTARTZEN lotzen, elkartzen, batzen, estekatzen, parekatzen, bateratzen, biltzen, ezkontzen
XEDE helburu, helmuga, jomuga
XEHEKIRO xeheki, zehatz-mehatz
ZAIN itxaroten, esperoan, aiduru
ZALUAGO bizkorrago, arinago, biziago, azkarrago, agudoago
ZAPOKERIA tranpa, engainu, azpikeria, txerrikeria, iruzur, marro
ZARTAKOA kolpea, takatekoa
ZENDU hil
ZERIKUSIA lotura, harremana, hartu-emana, erlazioa
ZINEZ benetan, egiatan, egiaz
ZIO arrazoi, zergati
ZIRKINIK mugimendurik, higidurarik
ZITALDU zakartu, petraldu, gaiztotu
ZOKORATUA baztertua, alboratua
ZUHUR Zentzudun, burutsu, zogi

 

26 Responses to Sinonimoak

 1. TAKOLO 2008(e)ko ekainak 9 at 9:57 am #

  KAIOXO
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

 2. EGA prestatzen 2008(e)ko irailak 25 at 3:25 pm #

  kaixo!
  EGA prestatzen ari naiz eta jakizue oso baliagarria dela hemen dagoen guztia.
  Asko eskertzen dizuet.
  Mila esker!
  Segi horrela!

  DO: Argazki polita! 😉

 3. Maite 2008(e)ko irailak 28 at 6:36 am #

  Mila esker, zuri!!! Gainditzen baduzu, esaguzu… 😉

  Argazkia polita da, bai. Dena den, laster berria ipintzekotan gara. Ea hori bezain txukuna ateratzen zaigun! 🙂

 4. EGA prestatzen 2008(e)ko irailak 28 at 7:46 pm #

  Esango dizuet bai. Momentuz atariko proba gainditu dut!

  Zuen argazki berriaren zain egongo naiz. jeje

  Beno, agur eta ondo izan!

 5. TZEN 2008(e)ko irailak 29 at 8:52 am #

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :)) 😐 /:) =)) 😡 🙂 >:) >:)
  <:-P
  ZORIONAK =((

 6. Josu 2008(e)ko azaroak 12 at 12:03 am #

  Eskertzekoa da egindako lan gogorra eta ,era berean, ederra.
  MIl ESKER benetan, EGA atara nahi dugunen partez

 7. amaia 2009(e)ko urtarrilak 15 at 9:41 am #

  epa eskatxen dizuet ariketa erraxagoak ipintxea msedezz!
  aio muxuu

 8. arkaitz 2009(e)ko urtarrilak 15 at 9:48 am #

  ESA PEÑAAA!!!uajajaja

 9. michel 2009(e)ko martxoak 7 at 4:19 pm #

  Mila esker laguntzagatik!
  Horrela ondo baino hobeto ikas dezaket. nire ustez zaila da eta batez ere aspergarria egun osoa apunteekin ibiltzea eta ordenagailuarekin errezagoa da!
  Eskerrik asko!!

 10. eneko 2009(e)ko martxoak 23 at 7:03 pm #

  Eskerrik asko zuen laguntzagatik, oso ondo moldatuta dago web orria, eta horri esker atariko proba gainditu dut. Benetan eskertzikoa dela egindako lana. Agur bero bat.

 11. maria lusia 2009(e)ko apirilak 28 at 3:18 pm #

  :> :> >:P O:-)
  kaiiixo
  zurekin ateera nnai ddut eskeerriik asko
  5 etan trrteneko paraadan

 12. maria lusia 2009(e)ko apirilak 28 at 3:21 pm #

  asskoo maaiite zaitut asttebbuuru ontann zzurekin geratu nai ddut
  zure etxxean aioo muuxuak

 13. uaaaa ja ja ja jaaaaaaaaaaaaa 2009(e)ko maiatzak 4 at 12:27 pm #

  Bikaina zuena!
  Hori da hori lan egiteea!
  Segi gogor euskarak merezi baitu!

  😡 ;;) >:D< 🙂 8-}

 14. egazale_euskadi 2009(e)ko maiatzak 7 at 3:45 pm #

  oso ona da egako azterketa prestatzeko, oso lagungarria egin zait web gune honetako ariketa.

 15. beñat 2009(e)ko uztailak 29 at 3:31 pm #

  Kaixo, Ega-ahozko froga bateko bideo bat ikusii nahi nuke gehiago ikasteko. Norbaitek ba al daki web-guneren bat?

  Nire posta elektronikoa:agirrezabalazubia@hotmail.com

 16. Maite 2009(e)ko uztailak 29 at 5:44 pm #

  Kaixo, Beñat!
  Ba, ez dago bideo publikorik ahozko proba nolako den ikusteko. Dena den, irailean geratuta nago bi ikaslerekin simulazio bat grabatzeko. Egiten dugunean, denon eskura ipiniko dugu. 😉

 17. beñat 2009(e)ko abuztuak 5 at 1:58 pm #

  eskerrik asko benetan!

 18. beñat 2013(e)ko ekainak 3 at 1:42 pm #

  hello people iam beñat i got6 a computer in may house

 19. beñat and de people 2013(e)ko ekainak 3 at 1:43 pm #

  hello peoplefffffffffffffffftgyyyyyyy456tirofgjkm,54erkyfltgmv,
  iam of euskadi bake keropn

 20. lolalolitalola 2013(e)ko ekainak 3 at 1:43 pm #

  EUSKAL jakintza oberena baina gaurko itza oso gaizki ematen zait eskerrikasko denagatikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 21. beñat and de people 2013(e)ko ekainak 3 at 1:44 pm #

  12345678910111213141516171819202122322424252262722u8298229202202’2039309338373633534332313142546t55y66787897897099685

 22. sunormal9 2014(e)ko maiatzak 9 at 9:16 am #

  Callaos ya subnormales qu eviva el rey y que viva españa!!!!!!!!!!!

Utzi erantzuna

-->