Arazi

Adierazi

Gizenarazi

Jazarrarazi

Agerrarazi

Gogaitarazi

Jesarrarazi

Ahalkearazi

Gogorarazi

Jirarazi

Ahantzarazi

Goibelarazi

Joanarazi

Ahaztarazi

Goitiarazi

Joarazi

Aitorrarazi

Gorarazi

Jokarazi

Aldarazi

Gordearazi

Jolasarazi

Aldenarazi

Gorriarazi

Kantiarazi

Altxarazi

Gutxiarazi

Kausiarazi

Amilarazi

Handiarazi

Kenarazi

Apainarazi

Hantarazi

Kiskalarazi

Apalarazi

Harrarazi

Konpreniarazi

Argalarazi

Harriarazi

Konturazi

Argitarazi

Hasarazi

Koordinarazi

Arinarazi

Haserrearazi

Kukuarazi

Asearazi

Hautsarazi

Labainarazi

Asperrarazi

Hazarazi

Laburrarazi

Aterrarazi

Helarazi

Laketarazi

Atzerarazi

Hertarazi

Larriarazi

Aurkeztarazi

Hertsarazi

Larruarazi

Aurkiarazi

Hetsarazi

Lasaiarazi

Aurrerarazi

Higiarazi

Latzarazi

Azterrarazi

Higuinarazi

Leherrarazi/lehertarazi

Baietsarazi

Hilarazi

Lehorrarazi

Bakearazi

Hirarazi

Leunarazi

Barearazi

Hitsarazi

Limurrarazi

Bazterrarazi

Hordiarazi

Lizunarazi

Beharrarazi

Hotzarazi

Loarazi / Lo eragin

Beheitiarazi

Hozberarazi

Lodiarazi

Beldurrarazi

Hunkiarazi

Lokarrarazi

Benedikarazi

Hurbilarazi

Lorarazi

Berantarazi

Hutsarazi

Lotarazi

Bereizarazi

Ibiarazi (moteldu)

Lurrerazi

Beroarazi

Ibilarazi

Makurrarazi

Berreraikiarazi

Idatzarazi

Mantenarazi

Berrerosarazi

Iganarazi

Menderarazi

Berrikusarazi

Igaroarazi

Mereziarazi

Betearazi

Igoarazi

Minarazi

Bihurrarazi

Igorrarazi

Miretsarazi

Bikoiztarazi

Igurikiarazi

Motelarazi

Bilarazi (< bilatu)

Igurtziarazi

Motzarazi

Bilarazi (< bildu)

Ihardetsarazi

Mozkorrarazi

Bipilarazi

Iharrarazi

Mugiarazi

Birarazi

Ihesarazi

Murgilarazi

Biziarazi

Ikararazi

Mutuarazi

Bizkorrarazi

Ikasarazi

Nabariarazi

Biztuarazi

Ikerrarazi

Nabarmenarazi

Botarazi

Ikusarazi

Nagiarazi

Bultzarazi

Ilkiarazi

Nagusiarazi

Bustiarazi

Ilunarazi

Nahasarazi / nahastarazi

Deitarazi

Inarrosarazi

Neurrarazi

Desagerrarazi

Ipinarazi

Noziarazi

Dirdirazi

Irabazarazi

Obediarazi

Distirazi

Iraganarazi

Obligarazi

Ebakiarazi

Irakinarazi

Ohartarazi

Edanarazi

Irakurrarazi

Oherarazi

Ederrarazi

Irarrarazi

Ohiarazi

Edukiarazi

Iratzarrarazi

Ohorarazi

Eginarazi

Iraularazi

Okerrarazi

Egokiarazi

Iraunarazi

Onarazi (< ondu)

Egosarazi

Iraungiarazi

Onarrarazi

Ehortzarazi

Irekiarazi

Onerarazi

Ekarrarazi

Irentsarazi

Onetsarazi

Emanarazi

Iritsarazi

Ordainarazi

Entzunarazi

Irtenarazi

Oroitarazi

Erabilarazi

Irudiarazi

Pasarazi

Eraikiarazi

Irunarazi

Pasarazi

Erakutsarazi

Isilarazi

Poztarazi

Eramanarazi

Isurarazi

Prosperarazi

Erauzarazi

Itsuarazi

Salarazi (< salatu)

Erdiarazi

Itsusarazi

Salarazi (< saldu)

Ernalarazi

Itxaronarazi

Samurrarazi

Ernearazi

Itxiarazi

Sarrarazi

Erorarazi

Itzalarazi

Sendoarazi

Erosarazi

Itzularazi

Sentiarazi

Errearazi

Itzurarazi

Sentiarazi

Esanarazi

Izanarazi

Sinestarazi / sinetsarazi

Eserarazi

Izuarazi

Sorrarazi

Eskainarazi

Jabalarazi

Sozializarazi

Estalarazi

Jaikiarazi

Suntsiarazi

Estuarazi

Jaitsarazi

Susperrarazi

Etenarazi

Jakinarazi

Ulertarazi

Etorrarazi

Jalgiarazi

Urrunarazi

Etsiarazi

Jalkiarazi

Urtarazi

Ezagutarazi

Janarazi

Utzarazi

Ezarrarazi

Jantzarazi

Xahuarazi

Ezkonarazi

Jarraiarazi

Zabalarazi

Gaitzetsarazi

Jarraikiarazi

Zaharrarazi

Galarazi

Jarrarazi

Zainarazi

Galdearazi

Jasanarazi

Zapalarazi

Galdeginarazi

Jasoarazi

Zigorrarazi

Garaiarazi

Jaulkiarazi

Ziurtarazi

Garbiarazi

Jausarazi

Zorarazi

Geldiarazi

Jautsarazi

Zutiarazi

Gerarazi

Jauzarazi

Trackbacks/Pingbacks

  1. euskaljakintza» Blog Archive » Arauak 29: Arazi aditzaren erregimena - 2008(e)ko abuztuak 30

    […] -arazi […]

Utzi erantzuna

-->