Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa (irakaslea)

AHOZKO AURKEZPENAREN EBALUAZIOA (IRAKASLEA)

AZTERKETARIA:

EDUKIA

ZUZENTASUNA

        

A. IRAKURGAIA

        

A. DEKLINABIDEA

        

Behar bezala ulertu gabe

Nor /nork gaizki behin baino +

Informazio garrantzitsuak aipatu gabe

Mugatu/mugagabea gaizki

Gainetiko azalpena, laburregia

Kasu atzizkiak gaizki: “otsailan�

Zehaztasunik ez azalpenetan

Zertaz pluralean gaizki

Apunte luzeak irakurtzea

Zeren/Nongo kasuak nahasian

B. MINTZAGAIA

B. ADITZA

Gaia landu gabe: garapen eskasa

Aditz komunztadurak txarto

Azalpena laburregia

Singular/pluralean akatsak

Aditz erregimenak gaizki: “ikusten naiz�

Baldintzazkoak gaizki osatuak

Aspektuak gaizki

Aditz nominalizazioetan (-tzea) akatsak

 

MOLDEA

C. MORFOLOGIA

Azalpena batere egituratu gabe: edozelan

Zenbait txarto erabilita: ere, elkar, egin

Jariotasunik gabe:motel edota errepikatuz

Izenordain indartuak, egin, baino/baina

Ideien artean kohesio edo lotura falta

D. SINTAXIA

Egitura sinpleegiak, batere zehaztu gabe

Esaldi txertatu edo konposatu gutxiegi

Adizki sinpleak baino ez:ahalezkoak eta, ez

Galdegaia gaizki, ordena aldrebesa

Hizkuntza baliabideetan urritasun nabarmena

Erlatibozkoak txarto egituraturik

Esaldiak bukatu gabe, zalantzaz

Erlatibozkoak eta konpletiboak nahasirik

Kontrakzio gehiegi, hitzak itxuragabeturik

Zehargalderak txarto: ba-, -ela,

Lexiko desegokia eta urria

Erdarakada ugari egituretan

Yeismo nabarmena: “zaia�, “iraian�…

Goiko sailetako akatsengatik sintaxi txarra

Oro har, ahoskera oso traketsa

        

OHARRAK

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->