G esamoldeak

ESAMOLDEAK -G-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

GACHAS, con las orejas: belarriak makalmakal
eginda./ apal-apal eginda./
burumakur.
GALLINA, poner la carne de: oilo ipurdia
jarri (hotzak-edo)./ (buruko) ilea laztu
(beldurrez-edo).
GALLO, cantar el: oilarrak jo.
GALLOS, hacer: kioak egin.
GALOPE, al: lauringoan (a galope
tendido)./ lau oinean./ lau hazka./
arrapaladan.
GANA, dar la:< gogoak eman, adib.:
“Gogoak ematen dion bezala�.
GANA, de buena: gogoz./ gogo onez./
gogotik.
GANA, de mala: gogo txarrez.
GANA, no dar la: barrenak ez lagundu./
gogorik ez izan./ gogoak ez eman.
GANA, porque me da la: haatik (ez)./
gogoak eman didalako
GANADOR a, dar como: hamarrekoa
eman.
GANANDO, salir: irabazian gertatu,
atera./ irabazle (edo galtzaile) atera,
suertatu.
GANAS. con: gogoz./ gustura./ gogotik.
GANAS, con todas las: gogo betean.
GANAS, hacen falta: (horretarako) gogoa
behar da gero!
GANAS, quedarse con las: jai gelditu.
GANAS de, tener: -t(z)eko gogoa izan,
adib.: “Joateko gogoa nuen�.
GANCHO, hacer un: (pilota) arpio(n)etik
jo, bota.
GATAS, a: katuka./ lau oinka./ lau hankan.
GATO, andar como el perro y el: txakur
eta katu ibili./ elkarri tipia izan.
GATO, ponerle el cascabel al: giltza
zerrailan sartu.
GATOS, haber cuatro: lau oilo egon, adib.:
“Lau oilo baino ez zegoen kantaldian�./
dozena bat katu.
GAZNATE, mojar el: eztarria busti.
GENERALMENTE: gehienetan.
GENIO, ser un: buruan gatza izan.
GENTILHOMBRE: Aitorren seme
(aitonen?).
GLORIA, estar en la: eztitan egon./ jaio
egon.
GOLPE, de: bat-batean./ tupustean./
zartadan./ kolpe batez, batean./
kolpetik./ kolpez.
GOLPE, no dar: kolpe zorririk ez jo./
lanean pikorik ez egin.
GOLPE, romper de: hartakoan hautsi.
GOLPE, soltar todo de: tapa-tapa, adib:
“Esatekoak tapa-tapa esan zizkion�.
GOLPES, andar a: mutur joka ibili.
GOMA, leña al mono que es de: kaina arraina!.
jo eta ke, su, fuego./ su eta gar.
GORDA, ésta sí que es: hau beltza!/ hau da
hau!
GORDA, hacer la vista: ez ikusi(arena)
egin./ itsuarena egin./ gorrarena egin.
GORDA, perra: txakur handi.
GORDAS, decir cosas muy: harri handiak
botatzen aritu.
GORDO, decir algo muy: harri handiak
bota.
GORDO, pez: ur handiko arraina
GORRA, de: inoren lepotik./ musu
truk(e)./ debalde./ dohainik./ doan.
GOZADA, qué: hau da marka!
GRACIAS que no…: ez …-(e)nean!, adib.:
“Hil ez naizenean!� (Y gracias a que no
me he muerto)./ eskerrak -(e)n(ari),
adib.: “Eskerrak etorri haizen�.
GRACIAS, dar las: eskerrak eman,
bihurtu.
GRACIAS, muchas: eskerrik asko./ esker
anitz./ mila esker./esker mila.
GRADO, de buen: gogoz./ gogo, modu
onez (edo txarrez)./ gogotik.
GRAECAS, ad calendas: oiloak pix
egiterako (cuando las ranas crien pelo).
GRANDE, estar en: jaio egon.
GRANDEZA, tener aires de: bere buruari
“zu� esan.
GRANO, ir al: harira joan, etorri./ mailua
iltzera!
GRATIS: dohainik./ debalde(tan)./ musu
truk./ urririk../ doan.
GRATIS, soñar es: amets egitea merke da.
GRESCA, andar a la: (elkarri) mokoka
ibili./ sesioan ibili, adib.: “Beti
zabiltzate sesioan�.
GRILLO, Pepito: Barruko Harra.
GRITOS, a: oihuka.
GROGGY, quedarse: seko geratu, utzi…/
zerraldo./ ziplo.
GRUÑENDO, andar: gur-gur ibili.
GUANTE, echar el: eskua(k) egotzi,
erantsi./ atzaparra ezarri, egotzi.
GUARDIA, ser más vago que la chaqueta
de un:
kea baino alferragoa izan
(lantegitik ihes egiten duelako)./ aita
langilea eduki, adib.: “Langile diostazu?
Aita zeukan langile horrek!“.
GUARRADAS, haciendo: alberdanian.
GUARRO: narrupadura./ lohi./ lizun.
GUATEPEOR, salir de Guatemala y caer
en:
otsoari ihesi eta hartzak atzeman./
zalditik astora./ elorritik irten eta
sasitara, sasi artera sartu.
GUAY, qué: primerakoa!/ primeran./ hau
da marka!
GUERRA, dar: lanak eman, izan…, adib.:
“Lanak eman nituen sasoia izan nuen
artean�, “Lanak izan nituen azken arazo
hura askatzen� (El último problema me
dió bastante guerra).
GUINDO, no caerse de un: kabitik ez
erori./ atzo goizekoa ez izan./
hortz(agin)ak berdinduta eduki.
GUSTO, a: gustura./ gogoz./ gogora./
gogotik./ gogara.
GUSTO de, a: inoren gogora.
GUSTO, con mucho: gogo onez./ gogotik./
atseginez./ pozez./ pozik./ bai pozik ere!

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->