V esamoldeak

Esamoldeak -V-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

VA, qué: nondik nora!/ bai zera./ ezta
pentsatu ere./ ezta hurrik eman ere.
VACA, estar como una: azal bete-betean
egon.
VACIAS, con las manos: esku hutsik./
esku hutsean./ musu-huts gelditu.
VACILACION, sin la menor: ezbairik
gabe./ etsi-etsian, adib.: “Etsi-etsian
operatzea izango da onena�./ dudarik
gabe./ duda barik.
VACIO, de: esku hutsik.
VAGO, ser un puto: aita langile eduki,
adib.: “Bai, langile aita zeukan horrek�./
kea baino alferragoa izan (keak lantegietatik alde egiten baitu).
VALE, más: hobe (da) hola (más vale así)./
hobe zuretzat (mejor para ti).
VALE, más te: hobe duzu ..t(z)ea.
VALENCIA, quedar a la luna de: esku
hutsik gelditu.
VALER con: aski izan …-tzea, adib.: “Aski
diat irekitzea, eta kito dena�.
VALOR, hacer falta: barrabilak izan, eduki
(bi adiera dauka, bestea hau da: adore
izan)./ azala behar da, gero!
VAMOS!: tira!
VANO, en: alferrik./ alfer-alferrik/
arrantzura, larrera joan (ezinezko
gauzetan saiatu)./ hutsean./ hutsean aritu
(empeñarse en vano).
VARAS, meterse en camisa de once: ur
handitan ibili./ astoa goruetan, irrikan,
ehunetan sartu./ besteren praketan.
VAS, dónde: nondik nora!/ bai zera!
VAYA: hara!, adib.: “Hara, etorri zara
azkenik!� (Vaya, al fin has venido)./
ene!
VAYA…!: hau (buruko mina)./ a ze
(nolako)…
VAYA (chico) MAS (guapo): ederra
mutila./ bai rnutil ederra./ hori (hau,
hauek…) mutil ederra!/ a ze(r) mutil
puska./ eder askoa mutila./ lekutako
etxea! (vaya casa!)./ kristo(re)n etxea!/
hori bai etxe (handia)!/ hori da, hori,
etxea!/ zelako etxea!/ a ze(r nolako)
etxea!
VECES, a: noizbehinka./ noizean behin./
lantzean behin./ (t)arteka-marteka./
tarteka./ batzuetan./ noizik edo behin./
behin edo behin./ behin edo beste./
zenbaitetan./ noizik behinean.
VECES, las más de las: gehienetan.
VECES, mil y una: hamaika(txo) aldiz./
behin eta berriz. berriro./ ostera eta
ostera./ orain-lehen askotan./ milatan./
mila aldiz.
VECES, repetidas: ostera eta ostera./ behin
eta berriz, berriro./ hamaika(txo) aldiz.
VECES, sin pensárselo dos: ez bat eta ez
bi.
VELA, aguantar su: kandela hartu.
VELA, más derecho que una: orratza baino
zuzenago.
VELA,. que cada santo aguante su: nork
bere hariari eutsi.
VELAS, arriar las: belak eraitsi.
VELAS, estar a dos: sosik ez izan./ diru
eskasean ibili.
VENCIDO, darse por: erauki esan./ kuku
jo.
VENDEHUMOS artobero./ artobero
usain./ buruharro./ ez uste bai uste./
goiharro./ haize putz./ handi uste./
harroputz./ putzantu./ putzarro./
putzontzi. .
VENGA! 1.- tira!/ aurrera! 2.- gero, adib.:
‘Ez niri gezurrik esan gero!� (Venga, no
me cuentes cuentos!).
VENGA, VENGA…!: tira, tira…
VENIMOS…, del polvo: lurrak hazi eta
lurrak jan./ jaioak hiltzea zor.
VENTA, en: salgai.
VENTAJA, sacar: aurrea, aldea eraman (ez
abantaila!!!), adib.: “Indurainek alde
izugarria, oso handia, ateratzen zien
aurkariei�./ aurrea hartu.
VER, a: ea!, adib.: “Ea zer dagoen, uztazu
ikusten!� (A ver qué hay, déjame ver!).
VER si no…, a: beharko!/ ezinbestean!,
adib.: “Oraindik ere ikasten? Aritu
beharko!“.
VER (a ver si…): ea… -(r)en, adib.: “Ea
datorren behingoz� (A ver si viene de
una puta vez).
VER, dejarse: burua, buruz, bekokia
agertu.
VER, estar por: ikuskizun, gertakizun
egon, adib.: “Hori ikuskizun dago�.
VER, hasta más: ikusi arte./ hurrengo(ra)
arte.
VER, no poder(lo) ni: begiz ezin ikusi./
ezinikusia izan.
VER, no poderse ni: elkarri tipoa izan./
txakur eta katu ibili.
VERAS, de: benetan./ bene-benetan./
zinez./ zin-zinez.
VERAS, entre bromas y: olgetan-benetan.
VERDAD, a decir: egia esan(da)./ egia
garbi esateko.
VERDAD, de: zinez eta minez./ benebenetan./
zinez./ egiaz./ benetan.
VERDAD, en: ere, adib.: “Polita ere, polita
da� (En verdad que es bonito).
VERDAD, la hora de la: senper ordua.
VERDE, estar: gaza egon./ umegorria,
umemokoa izan.
VERDE, poner: inori zankatzanak jan./
inori ezkatak kentzen aritu./ aztalak jan.
VERDES, a buenas horas mangas: ura joan
eta gero presa egin./ usoak joan eta
sareak bota, heda./ kabia egin orduko
txoria hil./ sasoi ederrean.
VEREDA, meter en: arrastoan sartu.
VEREMOS, y luego ya: eta gero gerokoak.
VERGUENZA, dejar en: lotsagarri utzi./
leku ederrean utzi.
VERSO, la Biblia en: lihoaren penak.
VES, ya: hainbestean, adib.: “Zer moduz?
Hainbestean� (¿Qué tal? Aquí, ya
ves…).
VESTIDO de…: pirata(z) mozorro(z)tuta
(disfrazado de pirata)./ epaile jantzita
(vestido de juez).
VEZ, a la: batera, adib.: “Biok batera,
hirurok batera, guztiok batera…“.
VEZ, alguna que otra: noizean behin./
noizbehinka./ behin edo behin./ behin
edo beste./ lantzean behin.
VEZ de, en: beharrean, adib.: “Hor egon
beharrean, zatoz hona�.
VEZ, erase una: behin (batean)./ bazen
(ziren) behin./ munduan beste asko
legez./ behinola.
VEZ, esta: orain(go honetan).
VEZ, habia una: bazen, baziren behin./
behin (batean)./ munduan beste asko
legez.
VEZ, otra: berriro (ere)./ beste behin./
ostera, adib.: “Ostera esango dut�
VEZ, para otra: beste baterako./ hurrengo
baterako./ hurrengorako./ hurrengoan.
VEZ, por primera: lehenengoz./
estreinakoz./ egundo lehengoz (en su
puñetera vida)
VEZ, una: behin (birritan, hirutan, lautu…).
VEZ…, una: behin… -ti, -z gero, -(e)nean,
adib : “Behin ekarriz gero, nekez
eramango duzu�
VEZ, una y otra: behin eta berriz,
berriro./ostera eta ostera./ hitzetik
hortzera (kontuz bi adiera dauka: “behin
eta berriz� eta “bat-batean�).
VEZ, uno cada: behin bana./ txandaka.
VICIOSO, circulo: sorgin kurubila
(gurpila)./ gurpil zoroa./ bukatzen ez
den soka.
VICTORIA, cantar. irabazi baino lehenago
kanpana, ezkila jo.
VIDA, en la flor de la: loretan./ lora
egonda./ garerdian. garerdiko (para la
mitad de la llama).
VIDA, ganarse la: bizimodua (aurrera)
atera./ burua atera./ ogia egin./ bizimainan ari./ txanpona atera./
bizi(bide)a atera.
VIDA, hacer (algo) por la: bizimainan
ari(tu).
VIDA, morir en la flor de la: Lur honetako
aldiak gazterik egin./ lora, loretan hil./
garerdian hil, adib.: “Garerdian hil
zitzaion emaztea�
VIDA, mujer de mala: usain gaiztoko
emakumea.
VIDA, nunca en la: egundo lehengoz./
inoiz ez./ sekula(n) ez.
VIEJO, qué hay de nuevo: zer berri?
Zaharrak berri (Ya ves, lo de siempre,
aquí estamos: Hemen, egonean. hil
artean bizi).
VIEJO, ser perro (zorro): haginak
berdinduta izan.
VIENTO, de ciento en: berandutik
berandura.
VIENTOS, publicar a los cuatro: plaza
batean, betean esan.
VIERA, como si lo: begia legez.
VIERES, donde fueres haz lo que: “Non
zer ikusi, han huraxe ikasi (egin)�.
VIGENCIA, en plena: indarrean jarri,
egon.
VIGOR, en: indarrean.
VILLADIEGO, tomar las de: hankak jaso./
hanka egin.
VINO, tener mal: edan txarrekoa izan
(kontrakoa, edan onekoa iran).
VIRGEN, aparecerse la: zerua irekita ikusi.
VIRGINIDAD, perder la: hegala hautsi
VISTA, a la: begi bistan./ agerian./
ikuspegian.
VISTA, alegrar la: begian atsegin eman
VISTA, a primera: begiratu batean
(batez)./ aditu batean (batez)./
lehenengo begiratuan.
VISTA, a simple: begi hutsez.
VISTA, conocer de: aurpegiz ezagutu.
VISTA, cuanto abarca la: begiak bete,
adib.: “Begiak bete ur dago itsasoan�.
VISTA, hasta la: ikusi arte./ hurrengo(ra) arte./ ez adiorik (gero arte baizik),
gutunak bukatzeko erabiltzen da.
VISTA, nublar la: begiak lausotu, itsutu,
goibeldu.
VISTAZO, echar un: begia sartu, bota.
VISTO que…, estar: bistan egon.
VIVA, llorar a lágrima: negar batean egon.
VIZCAINA, a la: Bizkai erara.
VOCES, a: hots goraz./ ozen(ki)./ oihuka./
deiadarka.
VOLEA, dar de: airez, airetik jo, eman,
sartu.
VOLTERETAS, dar: itzuli murtika ibili.
VOLUNTAD, en contra de mi, tu…: (nire…) gogoz bestera./ gogoz kontra
VOTOS a, hacer: -ri boto egin./ hitz eman.
VOZ, correrse la: hotsa zabaldu./
zurrumurrua korritu, zabaldu./ berria
kontua (bala-bala) zabaldu./ fama atera,
adib.: “Fama zen herriko zapataririk
onena Peru zela� (Se había corrido la
voz de que el mejor zapatero…).
VOZ, con un hilo de: ahots estuan./ boz
estuan.
VUELTA (de todo), estar de: haginak
berdinduta izan.
VUELTA, ida y: joan-etorria.
VUELTAS, coger las: esku-itzulia(k)
hartu./ tamaina harrapatu, hartu.
VUELTAS con, a: dela eta ez dela, adib.:
“Kotxeak direla eta ez direlaâ€?./ …gora
…behera, adib.: “Kotxeak gora eta
kotxeak behera�.
VUELTAS, dar: bira-biraka ibili./ itzuli-mitzulika
ibili.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->