R esamoldeak

Esamoldeak -R-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

RABA, echar la: txahala bota./ larriak
bota./ ok(a) egin.
RABO, de cabo a: burutik burura./
orratzetik hariraino jakin./ alderik,
aldez, aldenik, alderen alde.
RADIANTE, estar: pozaren pozez egon.
RAICES, echar: sustraiak eman./ lurra
hartu./ zain-hezurrak egin./ sustraitu. /txertatu./ sustarrak, erroak bota, eman,
egin./
RAIZ, cortar de: bertan behera utzi./
sustraietatik atera./ sustarrak erauzi./
errotik atera.
RAMAS, irse por las: erroak utzirik adarrei
lotu./ aitzaki-maitzaki(tan) ibili./
berriketan aritu (↔) harira joan./ mailua
iltzera.
RAMOS, de Pascuas a: berandutik
berandura.
RAPAPOLVOS, dar un: agirika egin./
errie(r)ta egin./ lotsaldi bat eman.
RAPE, al: motz-motz.
RARO: inon gutxitan (raro es el lugar en
que…)./ inor gutxi (raro es el que…).
RASCA, pegar: hau hotza! (menuda rasca
que pega!)./ hotz egin./ hotza ari izan.
RASGOS, a grandes: handi-handika./ oro
har./ larriki.
RASO, al: aire zabalean.
RASTRAS, a: tarra-tarra, adib.: “tarra-tarra
kortako atetik atera zen�./ narraz(ka)./
herrestan eraman.
RATO, al poco: handik labur./ handik
laster.
RATO, pasar el: denbora pasa egin, egon./
egonean egon.
RATO, tener cuerda para: puska baterako
izan.
RATOS, a: tartean-tartean./ tartekamarteka./
tarteka./ aldizka./ aldiz-aldiz.
RATOS sueltos, a: tarteka-marteka./ arteka
marteka./ hartu itxian (utzian).
RAZON, con toda la: egiaz bai egiaz,
adib.: “Egiaz bai egiaz haserretu
nintzen�./ egitan.
RAZON, por esta: hargatik.
RAZON, tener: zuzen egon.
RAZONES, entre otras: besteak beste,
adib.: “Besteak beste, nahi dudalako�.
REAL, no valer un: lau zuri balio ez izan./
txori, euli kaka izan./ atariko haizea
izan./ ahuntzaren gauerdiko eztula,
puzkarra izan.
REALIDAD, en: funtsean.
REALIDAD todos los deseos, hacerse: zer
gura, eta hura.
REBOSAR: gainezka egin.
REBOTE, pillar un rebote: urak eta suak
hartu./ gozo(a) egon, jarri.
RECAIDA, experimentar una: txarrera,
okerrera egin.
RECAUDO, guardar, poner a buen: kobrutan ipini.
RECHISTAR, sin: txintik atera barik./
txintik, murtik esan gabe.
RECIBO, acusar: jaso berria eman./ hartu
berria eman.
RECIBO, acuse de:

RECIEN…: berri, adib.: “Egin berri�,
“jaioberri� (oso lexikalizatua ez badago,
bereiz idatzi).
RECIENTEMENTE: gertatu berri./
arestian./ oraindik orain.
REDONDO, caer: zerraldo erarori.
REDONDO, hacer un negocio: eskuko
hamabost eduki.
REDONDO, negar(se) en: oso eta bete
ukatu./ oso-oso(an) ukatu.
REFERENTE a, en lo: dagokionean./
dagokiolarik.
REITERACION, con: behin eta berriz./
ostera eta ostera.
REJAS, poner entre: atxilotu./
giltzape(ra)tu./ kaiolaratu./ espetxeratu./
gartzelaratu.
REMATE, loco de: zeharo pitzatuta.
REMATE, tonto de: txepel hutsa./ zozo
garbia.
REMEDIO, no haber más: ezinbestekoa
izan.
REMEDIO, qué: beharko! ezinbestean!
REMOJO, tener en: bustian eduki.
REMOLQUE, a: atoian./ atoiz.
RENOMBRE, de: itzal, ospe handikoa
izan.
REÑIDOS, estar: atzez atze egon./ txakur
eta katu(tan) egon.
REOJO, mirar de: zeharka begiratu./
zeharre(ta)ra.
REPASO, dar un: soineko galtzak kenduta
bidali./ orraztu bat eman.
REPENTE, de: bat-batean./ ez bat eta ez
bi, adib.: “Ez bat eta ez bi agertu zen
atzo gizon hura gure aurrean�./ halako
batean./ tupustean./ ustekabean./
supituki./ hitzetik, ahotik hortzera.
RESPECTA a, en lo que: -ri dagokiolarik./
-ri dagokionez.
RESPECTIVAMENTE hurrenez hurren./
hurrenkera horretan.
RESPETO, infundir: lotsa eman
(acojonar).
RESTO, echar el: errestoa utzi.
RESUELLO, perder el: arnasa berotu (↔)
arnasa berritu (indarberritu).
RESULTE, por bien que: onenetik ere.
RETAR: erronka jo, bota, egin.
RETIRO, estar para el: onenak emanda
egon.
RETROCEDER, hacer: esti egin./
atzera(a)razi./ eurt eragin.
REVES, al: atzekoz aurrera./ okerretara./
goikoz behera./ azpikoz gain(era)./
barrukoz kanpora./ iruntzi(e)tara./
alderantziz./ ahuntzak adarrak dituen
aldera.
REVUELTAS, bajar las aguas: giro ez
izan, egon, adib.: “Ez da giro
Goenkalen�.
REY, vivir a cuerpo de: esne mamitan,
bitsetan bizi, adib.: “Esne mamitan bizi
da gure alaba ezkonduz geroztik�./
esnetan bizi.
REYES, vivir como: esne maitan, bitsetan
bizi./ esnetan bizi.
RIDICULO, quedar en: barregarri,
lotsagarri, motz gelditu.
RIESGO, por mi cuenta y: neure (zeure…)
gain eta begi(pean)./ neure, zeure…
buru(tik), esku(z), kontu(rik), kabuz.
RIESGO, po nuestra cuenta y: gurez gure,
adib.: “Gurez gure egin zen�./ geure
buruz./ geure gain./ geure kabuz./ geure kasa.
RIO, no llegar la sangre al: hezurrik ez
hautsi./ ibaira odolik ez joan.
R.I.P.: g.b., goian bego (beude) (↔)
behean bego (que arda en las llamas del
infierno).
RISA, mearse de: barrez ito./ barrez leher
gaizto egin./ barrez lehertu.
RISA, morirse de: barrez leher gaizto egin,
adib.: “Barrez leher gaizto egin genuen
haren esaldiekin�./ barrez lehertu./
barreari eman (↔) negarrari eman./
barrez ito.
RODEOS, sin: zabal-zabal aitortu./ argi eta
garbi esan./ zuzenean joan./ aho betean
esan./ harira joan.
RODILLAS, de: belauniko.
RODRIGUEZ, estar de: Goikoetxea egon,
adib.. “Zer ba. Goikoetxea zaude ala?�
ROSITAS, irse de: lasai-lasai alde egin,
adib.: “Ez zenuen pentsatuko, bada, hori
egin eta lasai-lasai alde egingo
zenukeenik, ezta?�
ROTO, echar en saco: ate atzera bota.
ROTO, no saber qué tripa se le ha roto: zer
eguraldik jo duen (zaituen…) ez jakin.
RUMBO, sin: nora gabe./ noraezean.
RUMOR, correr el: zurrumurrua zabaldu./
hotsa zabaldu.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->