H esamoldeak

ESAMOLDEAK -H-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

H, la hora: 0 ordua, orena.
HABAS, en todos los sitios cuecen: han
ere (hemen bezala) txakurrak oinutsik.
HABER…!: -t(z)ea (asko/aski) eduki,
adib.: “Lehenago etortzea (aski) zenuen,
bada�, “Ez duela oporretarako dirurik?
Lan egitea zeukan, besteok bezala!“.
HABLADO, ser un mal: ahozikina,
muturzikina, muturbeltza izan.
HABLADURIAS, no ser más que: esamesak besterik ez izan.
HABLAR, dar que: esanbideak eman./
hizpidea(n) jarri./ ahotan ibili.
HABLAR, quién fue a: hara, nor dabilen
hizketan!
HABLARSE, no: atzez atze egon.
HACE…: duela (8 egun)./ orain dela (8
egun)./ orain duela (8 egun)./ gaur zortzi
(+ iragana).
HACER de: norbaitena edo zerbaitena
egin, adib.: “Antzezlan horretan zaldun
maiteminduarena egin zuen�.
HACER, hacer por: ezeginean.
HACER, no tener nada que: jai izan, adib.:“Irakurtzen ez dakitenentzat, liburuek
jai daukate�. “Jai dugu horrekin�.
HACERSE a: horretara jarri.
HACIA …: (zazpiak) inguruan./ (zazpiak)
aldera./ (zazpietan) gutxi gorabehera./
(zazpietan) doi-doi.
HAMBRE, matar el: gosea kamustu./
tripazorriak hil.
HAMBRE, tener: goseak egon./ gose izan./
tripazorriak (dantzan) eduki, ibili./
jangura izan.
HARTO, estar: tontorka nago (horretaz)./
aspertuta eduki, adib.: “Aspertuta nauka
honek�.
HARTO de coca-cola, ni: inola ere ez./ ez
eta inola ere./ inondik inora ere ez./ ez
eta pentsatu ere./ ez eta hurrik, urrerik
eman(da/rik) ere./ bai, zera!/ bai, eta
zera ere!/ bai, bost.
HARTO, tener: kokoteraino eduki./
aspertuta eduki./ tontorka egon horretaz.
HASTA que …: (harik eta) … arte, adib.:
“(harik eta ariketak egin arte, ez zara
etxera joangoâ€?./ arean eta…
HAY, ser de lo que no: bana-banakoa izan.
HECHO, buena la has: ederra egin duzu!
HECHO, de: izatez/ izan ere.
HECHO, dicho y: esan eta egin(ean)./ esan
eta ari(tu).
HERIDA, hurgar en la: zauri gainean
pikoa.
HIGADOS, echar los: larriak bota./ txahala
bota./ ok(a), botaka egin
HIGUERA, caerse de una: kabitik erori./
atzo goizekoa izan./ hortz(agin)ak
berdinduta ez eduki.
HILO, ir(se) el: haria eten.
HILO, pendiente de un: koloka(n) egon./
kinka larrian egon./ kordoka(n) gelditu
HINCAPIE, hacer: zerbait azpimarratu.
HINCARLA, no: (lanean) kolpe zorririk ez
jo./ lanean pikorik ez egin.
HISTORIA, pasar a la: “Hori izanda dago
honezkero� ./ “Hori onenak emanda
dago�.
HITO, de hito en: begiz begi egon, peto
(peto-peto) begiratu./ aurrez aurre./
begira-begira egon (mirarse de hito en
hito).
HOJAS, coger el rábano por las: otsoa
belarrietatik hartu (arazoari aurre egin)/
kirtenetik hartu.
HOMBRE, sí: bai zera./ ezta pentsatu ere./
ezta hurrik eman ere./ bai, bost./ bai, eta
zera ere…
HOMBRO, arrimar el: (ezeri) bizkarra
erantsi
HOMBRO, echarse al: lepoan hartu.
HOMBROS, encogerse de: soinak goratu./
sorbaldak jaso.
HONRA, y a mucha: baita nahi ere!, adib.:
“Baserrian bizi omen haiz, e? Baita nahi
ere!“./ eta harro (nago)./ eta?
HORA, a primera: goizean goiz.
HORA, en mala: zorigaiztoan (esan nion
etortzeko).
HORA, llegar su última: inorenak egin,
adib.: “Gureak egin du�./ hurrengo
kukua ez entzun./ azken orena hertsi.
HORA, (su) última: (neure, heure, bere…)
azken fina.
HORA, ya era: halakoren batean!/ bazen
garaia!/ bazen ordua!/ behin edo behin!/
noiz edo noiz!
HORAS, a buenas: sasoi ederrean!! usoak
joan eta sareak bota, heda./ kabia egin
denerako txoria hil./ ura pasa eta gero
presa egin.
HORAS, a estas: honezkero, adib.:
“Honezkero Madrilen egongo da anaia�.
HORAS, a todas: honezkero, adib.:
“Honezkero Madrilen egongo da anaia�.
HORAS, a todas: beti eta beti./ gau eta
gauerdi, adib.: “Gau eta gauerdi dabil
jaten�.
HORAS (de la noche), a altas: gaueko
orduetan./ ordu txikiak.
HORAS, a buenas: garai onean!/ usoak
joan, sareak bota (heda)./ txoria hil
deneko kabia egin./ hilda gero, salda
bero:
HORAS, por: orduka, adib.: “Ordukako
irakaslea�
HORAS, veinticuatro: gau eta egun(eko).
HORCAJADAS, a: hankalatraba./
izterkoloxkan.
HORTELANO, el perro del: ez bere ez
besteren;
HOY (en día): gaur (den) egun(ean)/
gaurko egunean; egunez/ gaurkoan.
HOY, al día de: oraindaino./ egundaino,
adib.: “Egundaino ez da lortu�.
HOY, por: gaurkoz.
HOY?, ¿qué (número de) día es: zenbat
ditu hilak (gaur)? (abuztuak zazpi).
HUECA, ser un cabeza: oso betea, azkarra
ez izan.
HUELLA, dejar: itzala utzi.
HUESO, a otro perro con ese: sar iezaiok
hori zoro bati!/ han izanik hona naiz./
hortzak berdinduta dauzkat./ ez naiz,
gero, atzo goizekoa./ atzo goizekoa
naizela uste duzu, ala?/ bai, eta zera ere.
HUESO, de carne y: hezur-haragizko.
HUESO, pinchar en: arroka jo (beste
adiera bat dauka: hondatu).
HUESOS, empaparse hasta los: txipa
(ezkailua) bat bezala busti
HUESOS, estar en los: hezur hutsa, hezur
eta larru, hezur eta azal egon, egin,
gelditu
HUEVO, a : esku-eskuan./ aukeraaukeran./
gertu(rik)
HUEVOS, estar tocándose los: potrojorran
egon,
HUEVOS, manda: -t(z)ea ere, adib.:
“Umea; hona ekartzea ere� (Manda
güevos, traer aquí al niño)
HUEVOS, porque me sale de los: haatik
(ez)
HUMOR, estar de buen: bere onetan egon
HUMOS bajar los: (inori) izarrak kendu
HURTADILLAS, a: isil-ostuka./ isilkamisilka

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->